Tin tức

Ngân hàng Trung ương Trinidad và Tobago Báo cáo Cảnh báo Bitcoin

Một ngày khác, một cảnh báo khác về những rủi ro liên quan đến đồng tiền số từ ngân hàng trung ương.

Khoảng thời gian này là Ngân hàng Trung ương Trinidad và Tobago, người đã đưa ra cảnh báo sau về việc sử dụng các loại tiền tệ số, như được báo cáo bởi phiên bản in của Guardian TT (có ở đây):

Về chủ đề điều chỉnh, Ngân hàng Trung ương cho biết tiền tệ kỹ thuật số như bitcoin sẽ cần phải được phê duyệt, theo bản tin Hàng quý tháng 12 năm 2013, phát hành thứ hai, ngày 17 tháng 3:

Đạo luật này xử lý vấn đề ảo currenct như là giá trị được lưu giữ, các vấn đề nhận tiền và chấp nhận thanh toán của người khác với người phát hành. Hoạt động này được định nghĩa trong bối cảnh 'kinh doanh có bản chất tài chính' và đòi hỏi sự chấp thuận của Ngân hàng Trung ương.

[nguồn: Guardian TT Kinh doanh, in ngày: 18 tháng 3 năm 2014, trang A17]